Reviews for Ni Naru
mizutenchi22 chapter 1 . 9/9/2004
SUGOI! sore ga dai suki yo! Yokudekimashita!