Reviews for Kalayaan
less-than-imperfect chapter 1 . 6/24/2005
hindi ba masmaganda kung handa ka pa rin gawin lahat kahit wala kang kalayaan na gawin ang mga ito?