Reviews for Isipin
animatedbeauty chapter 1 . 4/30/2008
Kay lungkot namang isipin iyan...