Reviews for Halaga
Lauren Wolfe chapter 1 . 7/21/2006
Antamis..."sweet", sa Ingles...bagaman ang paksa'y may pagkagasgas na...magaling pa rin ang iyong paglalahad. _