Reviews for Tentang Hidupku
Deguchi Haniko chapter 1 . 10/19/2012
bagus! keep writing n update kilat ya yumiko-nee chan yang kirei nan kawaii !