Reviews for Dark Blood
PrincessWindNight chapter 1 . 11/14/2012
tình hình là không biết hội thoại ở chỗ nào ...

-Duz-