Reviews for Dark Blood
Harmonic Tune chapter 1 . 3/29/2015
Có vẻ rất đầy cảm xúc, nhưng thú thật là đầu đuôi ra làm sao thì mình cũng chưa tường.
Catlover123 chapter 1 . 7/15/2014
hơi quái, nhưng cũng hay
PrincessWindNight chapter 1 . 11/14/2012
tình hình là không biết hội thoại ở chỗ nào ...

-Duz-