Reviews for Dark Blood
Catlover123 chapter 1 . 7/15/2014
hơi quái, nhưng cũng hay
PrincessWindNight chapter 1 . 11/14/2012
tình hình là không biết hội thoại ở chỗ nào ...

-Duz-