"Sasayaki no Obake"

(Whispered)
Kyofu.
Ita.
Screams shiranai.

(Whisper continued)
Flee from this place.
Run from it.
Fear drives you on.

Oh~
Ai sore kimi wa no tame ni watashi
Boku no kanjiru.
Oh~
Sore wa boku saseru o koimoteru moto.
Boku nai nashi de sumasu ananta.
So
Boku wa kimi ga aru ni desu.

(Whispered)
Kyofu.
Ita.
Screams shiranai.

(Whisper continued)
Come to me.
Run to me.
Emptiness drives you to me.

Ah~
Boku no ayatsuriningyo!
Ah~
Boku no marionetto chiisai
No tame ni boku kuru soshite dansu.

(Whispered)
Kyofu.
Ita.
Screams shiranai.

(Whispered)
Kyofu.
Ita.
Screams shiranai.

(whispered)
Come to me.......