Kono wa atashi no haiku desu.

Shiroi no tenshi

Shiroi no tenshi
Yuki o moshimasu
Jinkou o miru

Reviews o kudasai?