Chibi Baka Neko

FMNU Inc.

Darou fukasu atto ako kuukan

Darou fukasu aori ako beddo

Darou deshou anzuru furiitaa

Jiinto koufuku atto ako heddo.

Darou fukasu anzuru, atto dauto

Darou fukasu aori ako aikikai

Ako aikikai dayfuya atto anata.