Foolish Girl

I hate myself
I hate myself
I hate myself for loving you.

You love me
You love me
You love me but as a friend.

You make me feel
You make me feel
You make me feel as though I'm dead.

I want you
I want you
I want you to leave my heart.