Tsaug/Thanksgiving Hnub nyob tsis mus dej num/Holiday saumtoj/on Hnub plaub/Thursday, Kaum Ib hli ntuj/November, Nees nkaum Plaub,/24, ob txhiab, ob phav thiab tsib/2005 saumtoj/on txiag/board nkoj/ship "Cua hlob/Windy air Wua, pa/Wind Zoo heev/Splendid" /"Zephyr Splendour."

T --- Tos txais/Welcome, tsis muaj ntshai/safety, tsomkwm/nurtured,cared nrhiav/found thiab/and txiaj, ris txiaj/grateful "The Pojniam/Maiden Nyob zoo/Fair." Paub/to know KAI/ "The Hwjchim –Authority/Captain Siab tawv/Brave thiab/& Ncaj/True," tamsim no/now hli ntuj/month coob/many, kaj siab lug/joyful thiab/and ntau zaug/many times kawm ntaw/learn tshiab/new kev xav/thought, laj lim tswvyim/knowledge.

H --- Hawm/Honor,respect muaj/to have raws li/as taug kev/travel saumtoj/on ua ke/together saumtoj/on neej, simneej no/life's hiavtxwv/ocean paub/to know thiab/and tej yam uas yus ua /experienced.

A --- Aws/Yes,

N --- Ntsiag to/Quiet "The Hwjchim -Authority/Captain Siab tawv/Brave thiab/& Ncaj/True," tsis tau ua/yet ntsim/peppery,spicy, a ntshiab/clean, fresh maj mam ua - txivneej/gentle-man. Hnub /Days nyiam lom zem/pleasant thiab/and hmo ntuj/nights sov/warm zooj/comfortable. Nraum zoov/Outdoors nkuaj/stable for animals hnov /hear nqov/loud cry of an animal, ib zaug/once tiag/really me/small nqaij yaj/lamb thiab/and tamsim no/now loj/large hnyav/heavy ntaub plaub yaj/wool yaj/sheep, "Baaa Baaa Bleh Bleh/" hnov/hear,heard thiab/and The Menyuam tub/Lad tiag/really kev siab xyuas/care.

K --- Kev ua koob tsheej/Celebration kev tsis muaj ntshai/safety kev mus ncig/trip,journey. Kev ywj pheej/Freedom saumtoj/on nkoj/ship "Cua hlob/Windy air Wua, pa/Wind Zoo heev/Splendid." "The Zephyr Splendour." Kiab/well-mannered kws ntawv/scholar,writer KAI tau muab/gave kev sib tham/conversation kev ua num ua ke/interaction kaj siab lug/joyful hais/to speak Connie.

S --- Suab nrov xijyeem/Rhythm cua/air,wind ya/fly Sab hnub tuaj/East ua ke/Together Phab hnub poob /West, suab paj nruag/melody Suab kwv tshiaj/music hnov/hear Muab ra/give qab/sweet seem/rest.

G Vajtswv phau ntawv /Bible Bible

Phillipians 4:8 re: Think on these things

"…tsis ua cas/whatever Whatsoever yam/thing things yog/are are zoo ntxim nyiam kawg /lovely lovely…nco txog/think of think on tej no/these these yam/thing things."

I --- Ib me pliag, ib me ntsws/Moment hnub no/today muab/take ib lub caij zoo/opportunity hais/to speak "Ua tsaug"/"Thank you" Ib thaj tsam-bbs /Zone-bbs.

V --- Vov/Cover, taug kev/travel coob/many mais/mile. Los/Come paub/to know pu/full voj voos/circle, vim/because, for this reason….

I --- Ib tug neeg/Someone Ntseeg/to Believe Siab/High lias/signify intensity Lub zog txoj cai/Power hais/to speak "Ua tsaug"/"Thank you."

N --- Ntsiab/heart of the matter, ntsiab/purpose ntsis/bit,little bit niaj hnub/every day paub/to know, nrhiav/find, found. Thawj/First ze, nyob ze, nyob tsis deb/near caij nkoj/pier thiab/and khoom pub/gift ntsis plaub hau/hairbrush-/"The Hairbrush" txais/received. Tnub no/Today ntug/early morning npaj tawm mus/set out nplhib nplhob/sound of fish jumping nplaim dej/surface of the water, The /Authority/Captain Siab tawv/Brave thiab/& Ncaj/True nkuam hauv dej/navigate thiab/and nthwv/gust of wind tua tawm/launch,launched nkoj/ship. Paub/to know ntseeg/trust kas poos/can tuam choj/build a bridge muaj/to have phooj ywg/friend thiab/and muaj/to have zoo/fine, good, great ua raws siab/humor kas poos/can pab/help ywj pheej/unify siv rau zoo/fellowship. Ncov/Peak,Mountain top ncuas kev, deb, ze, nov mus rau tim/distance ci ntsa iab/brillant thiab/and zoo nkauj/beautiful hu plig/calls the soul to return thiab/and luag/laugh dej/water nquab/dove noog/bird hnov/heard, yuj siab/soar dhau, pib txog xaus/through ntuj/heavens, sky. nyav/smile

G Vajtswv phau ntawv /Bible Bible

1 Corinthians 13:7,13 re: Chaw pab /Charity (Hlub/love)

7 "lia qab /bear beareth Tas nrho/all all yam/thing things, Ntseeg/believe believeth Tas nrho/all all yam/thing things, vam /hope hopeth Tas nrho/all all yam/thing things, thev /endure endureth Tas nrho/all all yam/thing things."

13 "Thiab/and and Tamsim no/now now Nyob/live,stay,locate abideth Ntseeg/believe faith, vam/hope hope, chaw pab /Charity charity, tej no /these these Peb/three three; Tiamsis/bu but the Loj/great lias/signify intensity greatest yog /is is chaw pab /Charity charity (Hlub/love)."

Please note that in Language Hmong unable to locate words beginning with the letter "G" and therefore desired to put in place some favorite Scriptural Verses.

"Thanksgiving Blessings To All"

"Tsaug/Give Thanks Foom koob hmoov/Bless Txhia/All."