Tsaug/Give Thanks Foom koob hmoov/Bless Kawm/Learning Mhoob Dawb/Hmong White

For the following poem written in Language Hmong I have not enclosed the Language English translation as I thot perhaps someone might like to consider this writing from the standpoint of a word game by looking up the words in a translation dictionary. Such dictionaries can be found at these web

http:ww2.saturn.stpaul.k12.mn.us/Hmong/sathmong.html

My Thanks to Wraith/Kai for giving to me beginning intro to both HTLM as well as the Hmong Language. Good indeed when what could be the barriers of age, gender, and/or location are not to be and rather understanding is the norm. This world is really a lot smaller than we think as newly formed family relationships/friendships give connection to our lives.

Cawm!

Cawm!
Ib zaug ntau heev twm, dhawv dhev twm thiab ncaim mus, tawm mus –
Ntau heev no, txias thiab txias sab hauv –
Saum neej, Simneej no Dej hiav txwv pov, txawb Kuv –
Ya los ntawm, tuaj ntawm daim ntaub loj loj ua khuab hauv nkoj kom cua tsuab mus nkoj yav tag los lawm, yav dau los lawm hnub hnub –
Ntej thaiv thiab nplij pub kuv –
Nyemno, tamsimno ceev tshoob hais txog, qhia txog kuv –
Sim ua tso/ tuav tom kawg, tom tw pa kuv li –
Kuv siv zog, siv zog sab hauv dej ntau heev txha txias no, txias –
Kwvlam huam cheej, ntau heev loog loog, ntau heev loog loog, tsis muaj cuabkav ua xuas dab tsis los tau, ib yam twg –
Txhiaj koj nkag mus kuv tus, kuv li simneej no –
Raws li Tub txib saum ntuj tsis- pom –
Puag ta hais txog, qhia txog nqes hauv qab thib peb tom kawg, tom tw yav –
Txhiaj Kuv xuas nws –
Ib sov txhais tes, phab tes –
Cuag rau hauv dej –
Nyem ruaj ruaj kuv tus, kuv li txhais tes, phab tes, pub kuv xuas simneej no lwm tus, lwm yam –
Tamsim no nquag los ntawm, tuaj ntawm koj cev sov raws li nws
Kov, xuas nkoog txhais tes, phab tes ntau heev dhawv dhev no, txias kuv li –
Aws! Cawm Kuv yog –
Muab rau koj hauv lwm tus, lwm yam nkoj pub daim ntaub loj loj ua khuab hauv nkoj kom cua tsuab mus –
Koj hnov kuv tus, kuv li quaj nyemno, tamsimno loj tuaj txhua txhua feeb –
Tamsim no ua kiag koj tau –
Nrog, uake yus txhais tes, phab tes koj nyem ruaj ruaj kuv tus, kuv li txhais tes, phab tes –
Nrog, uake lwm tus, lwm yam Simneej no Tsho sov koj ya hla saum mus kuv. –
Vam nyuaj tiv dhau, nyiaj dhau sab hauv –
Tsis tau ua nyemno, tamsimno loj tuaj muaj ceem –
Nrog, uake ib tom kawg, tom tw txhua nrho siv zog, rau siab –
Kuv nyem ruaj ruaj saum Simneej no Tsho sov –
Koj suab yaum (pub – vam) Kuv hnov –
"Dai, khuam saumtoj! –
Pab yog saumtoj kev" –
Txuas txoj kab rub los kuv saum thiab tawm sab nraum thiab rau hauv kev tsis muaj ntshai koj nkoj –
Ua kom sov thiab so saumtoj txiag ntawd daim ntaub loj loj ua khuab hauv nkoj kom cua tsuab mus nkoj koj –
Neej, Simneej no Dej hiav txwv txhua lub sijhawm pov, txawb thiab o tuaj, xab, huam tuaj –
Hos nyemno, tamsimno kaj huv –
Cawm!

The Answer to this Poem is found contained within the writing in: "The Zephyr Splendour –RESCUED!" though there are a few word changes.