Matsuri

A silk kimono
Cradled softly around me
Matsuri begins