Who I Am

Who I act as now

Is not who I used to be

I am nobody.