I feel disgusting.
I feel naked.
I feel alone.
I feel revealed.
I feel disgusting.

I feel sin.
I feel hatred.
I feel devious.
I feel hidden.
I feel sin.

I feel death.
I feel lost.
I feel black.
I feel stone-cold.
I feel death.

I feel...
Like I am the only person left.
I feel...
That no one cares.
I feel...
The truth is coming out.
And that is...
I feel disgusting.