Babii boii u no iits tru

Ii'v been a tool

Thru and thru

Mii friiendz wuld tell m3

Ii'm a fool

And ii wuld cry

cuz im a pusii

the paiin they gave

wuz 2 much 2 bear

so I chopped off all mah

haiir

ii'm awl alone

ii feel dah agony

no miizore of thiis

Ii'm dun with biitches