Này Công Dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước, lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người Công Dân luôn vững bền tâm trí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!
Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công Dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
Xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng!

Này người Việt ơi! Đoàn quân Việt Nam tiến bước!
Hùng cường trời Nam, ghi trên bản vàng bia đá.
Vang danh tam nữ vương, bao phen Bạch Đằng Giang,
Bình bao phen Tống Nguyên, từng ca câu khải hoàn.
Từ Ngô, Lý, Trần, Lê, Tây Sơn,
Danh Ngô Quyền, Thường Kiệt, Quốc Tuấn.
Từ núi Lam Sơn tới phủ Quy Nhơn,
Lê Lợi phục quốc, Quang Trung bình định.
Nòi giống có khí phách từ xưa chớ quên.
Mong đến ngày vẻ vang, ta thắp hương nguyền.
Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công Dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
Xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng!

Này người Việt Nam! Non sông đăng lời thỉnh cầu:
Hành trình còn xa, chúng ta hãy cùng nhau gắng.
Ngày xưa ai biết đem tài cao cho núi sông.
Ngày nay ta cũng đem lòng son cho giống dòng.
Cùng nhau chung sức xây Tổ quốc.
Kiến thiết cho con cháu về sau.
Người Nam chúng ta trọn vẹn song toàn,
Nhưng khi có biến, không sợ hy sinh,
Bền chí quyết cố gắng làm cho khắp nơi,
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công Dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
Xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng!

(Oh citizens! Our country has reached the day of liberation.
Of one heart we go forth, sacrificing ourselves with no regrets.
For the future of the people, advance into battle,
Let us make this land eternally strong.
Should our bodies be left on the battlefields,
The nation will be avenged with our crimson blood
In troublesome times, the Race will be rescued,
We the People remain resolute in our hearts and minds.
Courageously we will fight such that everywhere,
The Glory of the Vietnamese forever resounds!
Oh citizens! Hasten to offer yourselves under the flag!
Oh citizens! Hasten to defend this land,
Escape from destruction, and bask our Race in glory
Be forever worthy of the descendants of Lạc Hồng!

Oh Vietnamese! Vietnamese Army march!
Holy Southern sky and land, registered in the golden monument.
Eternal trio Queens, bloody Bach Dang River,
Defeat the Song and Yuan, listen to our triumph.
From Ngo, Ly, Tran, Le, Tay Son,
With Ngo Quyen, Thuong Kiet, Quoc Tuan.
From the Mountain of Lam Son to Quy Nhon Prefecture,
Le Loi restored the nation, Quang Trung conquered.
The people with eternal heroic path never forget.
Near the glory day, we burn incense praying.
Oh citizens! Hasten to offer yourselves under the flag!
Oh citizens! Hasten to defend this land,
Escape from destruction, and bask our Race in glory
Be forever worthy of the descendants of Lạc Hồng!

Hey Vietnamese! Homeland is calling:
The journey is still far, we must keep trying.
Yesterday who gave talents for the country.
Today we also give our faith for the Race.
Together build the Motherland/Fatherland.
Set up for our descendants.
We, Southerners, forever live in peace and harmony,
But if catastrophe comes, we never fear to sacrifice,
Keep strong to make all that everywhere,
The Glory of the Vietnamese forever resounds!
Oh citizens! Hasten to offer yourselves under the flag!
Oh citizens! Hasten to defend this land,
Escape from destruction, and bask our Race in glory
Be forever worthy of the descendants of Lạc Hồng!)

For the freedom of Vietnam!