A 'chiad dàn Gàidhlig agam
(My first Gaelic poem)

Is toile leam Gàildhig
(I like Gaelic)

Seo cànan na h-Alba
(This is the language of Scotland)

Bha mi ag ionnsachadh
(I learned it)

Ann an Oilthigh Ghlaschu
(At the University of Glasgow)

Biodh Alba agam fhèin
(Scotland will be mine)